Gizlilik Sözleşmesi


AK AJANS REKLAMCILIK ORGANİZASYON TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

Ak Ajans Reklamcılık Organizasyon Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. (Şirket) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Veri sorumlusu sıfatıyla amacımız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

a-Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ak Ajans Reklamcılık Organizasyon Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

b- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz Şirket tarafından, sunulan hizmet ve ticari faaliyetlere göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

 

c-Kişisel Verilerin Toplanmasında Kullanılan Yöntemler

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yürütülen iş modeline göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler başta olmak üzere www.akajans.org adlı web sitesinin ziyaret edilmesi, Şirket tarafından düzenlenen etkinliklere katılmanız, iş başvurusu yapmanız, Şirketle proje gerçekleştirmeniz, işbirliği yapmanız, sosyal medya mecraları aracılığıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde açık rızanız ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenebilmektedir.

 

Şirket, www.akajans.org ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu aydınlatma metininde belirlenen amaçlar ve kapsam dâhilinde gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

 

d-Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları

Şirket, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

 

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

·         İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

·         İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

·         Şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

·         Etkinliklerimizi ve ticari faaliyetlerimizi sürdürebilmek,

·         İş başvurularının değerlendirilmesi ve bu kapsamda insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetebilmek,

·         KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 

e-Kişisel Verilerin Korunması

Paylaşmış olduğunuz tüm kişisel veriler, KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip Şirketin gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 

f-Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

·         Şirketin iş ortaklarına, tedarikçilerine,

·         Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

·         Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

·         Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

g-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklar

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

İlgili kişi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, info@akajans.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Ak Ajans Reklamcılık Organizasyon Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. olarak KVK Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla